Vedtekter

(Revidert 09.05.2024)


§ 1 
NAVN
Lærlingkompaniet Innlandet

 

§ 2  FORMÅL
Lærlingkompaniet Innlandet skal gjennomføre og koordinere fagopplæring i henhold til gjeldende Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Dette skal utføres i samarbeid med medlemsbedriftene, yrkesopplæringsnemndene, skoleverket og lærlingene.

 

§ 3  FAGOMRÅDER
Gjeldende fag for opplæring er:

 • Kokk
 • Konditor
 • Servitør
 • Salgsfag
 • Reiselivsfag

Det er muligheter for å søke om flere fag tilknyttet vår bransje og i sammenheng med fagutvikling og læreplan.

 

§ 4  MEDLEMMER
Bedrifter innen overnatting-, serveringsnæringen, og destinasjoner kan være eiere og medlemmer av Lærlingkompaniet. Medlemskapet forutsetter underskrevet samarbeidsavtale mellom bedriften og Lærlingkompaniet.

Utdanningsinstitusjoner kan også være medlemmer, men de er uten stemmerett.

 

§ 5  UTMELDELSE/EKSKLUSJON
For oppsigelse av medlemskap gjelder en oppsigelsesfrist på 6 måneder fra første dag i påfølgende måned.
Bedriftens ansvar for inngåtte lærekontrakter må oppfylles før oppsigelsen gjøres effektiv. Dette kan gjøres ved å fortsette opplæringen i egen bedrift, eller ved at kontrakten, i samråd med yrkesopplæringsnemnd, overføres en annen lærebedrift.

Medlemsbedrifter som gjentatte ganger bryter den inngåtte samarbeidsavtale med Lærlingkompaniet Innlandet (ref. § 4), eller ikke oppfyller kravene i vedtektenes § 10, kan ekskluderes.
Vedtak om eksklusjon fattes av styret.

 

§ 6  ÅRSMØTET
Årsmøtet er Lærlingkompaniets øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling sendes medlemsbedriftene senest 2 uker før årsmøtet. Sakspapirer og dokumenter skal sendes ut senest 1 uke før møte.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet avholdes.
Årsmøtet ledes av styrets leder.

Det ordinære årsmøte skal behandle:

 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap pr. 31. desember
 3. Fordeling av lærlingetilskudd mellom medlemsbedrift og Lærlingkompaniet
 4. Handlingsplan og budsjett (til orientering)
 5. Valg til styret
  a. Valg av styreleder for 2 år
  b. Valg av styremedlemmer for 2 år
 6. Valg av valgkomité bestående av 2 representanter
 7. Valg av revisor
 8. Innkomne saker

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Hver medlemsbedrift har én stemme.

 

§ 7  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 ukers varsel når styret eller 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

§ 8  STYRET
Lærlingkompaniet ledes av et styre bestående av 3 medlemmer, med inntil 2 varamedlemmer i styret. I tillegg skal det være inntil 2 lærlingerepresentanter i styrets sammensetning. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Lærlingerepresentanten(e) har møte- og talerett i styremøtene, men de er uten stemmerett. 

Styret ansetter daglig leder og utarbeider stillingsinstruks. Styret, ved daglig leder, godkjenner nye medlemmer og underskriver samarbeidsavtaler.

 

§ 9  ØKONOMI
For medlemskap er det en årlig medlems avgift på 700,- for bedrifter som ikke har lærling.

Lærlingkompaniet er mottaker av de årlige, offentlige lærlinge-tilskuddene.
Driftsunderskudd som følge av at tilskuddssatser endres eller opphører, dekkes av medlemsbedriftene etter en fordelingsnøkkel basert på antall lærlingedagsverk i den enkelte bedrift det aktuelle året.
Årsmøtet kan vedta å tilbakeføre driftsoverskudd til medlemsbedriftene etter samme prinsipp som for driftsunderskudd.

Lærlingkompaniets frie egenkapital skal til enhver tid sikre gjennomføring av inngåtte lærekontrakter ved eventuelt bortfall eller reduksjon av offentlige tilskudd.

 

§ 10  MEDLEMSBEDRIFTENE
Medlemsbedriftene skal i samarbeid med Lærlingkompaniet utarbeide en intern plan for opplæringen av den enkelte lærling for å sikre at opplæringen imøtekommer læreplanens krav – ref. Opplæringslovens § 4-4. Planen må være ferdig utarbeidet senest 4 uker etter at lærekontrakten er inngått. Dette er ivaretatt med digital kompetansebok.

Medlemsbedriftene skal også utpeke fagutdannede eller andre faglig dyktige medarbeidere som ansvarlig for opplæringen i egen bedrift. Medlemsbedriften har det formelle arbeidsgiveransvaret for lærlingen.