Vedtekter

(Revidert 10.05.2021)

§ 1
NAVN
Lærlingkompaniet Innlandet

 

§ 2
FORMÅL

Lærlingkompaniet Innlandet skal gjennomføre og koordinere fagopplæring i henhold til gjeldende Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Dette skal utføres i samarbeid med medlemsbedriftene, yrkesopplæringsnemndene, skoleverket og lærlingene.

 

§ 3
FAGOMRÅDER

Gjeldende fag for opplæring er:

 • Kokk
 • Servitør
 • Reiselivsfag
 • Resepsjonsfag
 • Salgsfag
 • Baker
 • Konditor

Det er muligheter for å søke om flere fag tilknyttet vår bransje og i sammenheng med fagutvikling og læreplan.

 

§ 4
MEDLEMMER

Bedrifter innen overnatting-, serveringsnæringen, og destinasjoner kan være eiere og medlemmer av Lærlingkompaniet. Medlemskapet forutsetter underskrevet samarbeidsavtale mellom bedriften og Lærlingkompaniet.

Utdanningsinstitusjoner kan også være medlemmer, men de er uten stemmerett.

 

§ 5
UTMELDELSE/EKSKLUSJON

For oppsigelse av medlemskap gjelder en oppsigelsesfrist på 6 måneder fra første dag i påfølgende måned.
Bedriftens ansvar for inngåtte lærekontrakter må oppfylles før oppsigelsen gjøres effektiv. Dette kan gjøres ved å fortsette opplæringen i egen bedrift, eller ved at kontrakten, i samråd med yrkesopplæringsnemnd, overføres en annen lærebedrift.

Medlemsbedrifter som gjentatte ganger bryter den inngåtte samarbeidsavtale med Lærlingkompaniet Innlandet (ref. § 4), eller ikke oppfyller kravene i vedtektenes § 10, kan ekskluderes.
Vedtak om eksklusjon fattes av styret.

 

§ 6
ÅRSMØTET

Årsmøtet er Lærlingkompaniets øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av juni.
Innkalling sendes medlemsbedriftene senest 2 uker før årsmøtet. Sakspapirer og dokumenter skal sendes ut senest 1 uke før møte. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest 1.mai. Årsmøtet ledes av styrets leder.

Det ordinære årsmøte skal behandle:

 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap pr. 31. desember
 3. Fordeling av lærlingetilskudd mellom medlemsbedrift og Lærlingkompaniet
 4. Handlingsplan og budsjett (til orientering)
 5. Valg til styret
  a. Valg av styreleder for 2 år
  b. Valg av styremedlemmer for 2 år
 6. Valg av valgkomité bestående av 2 representanter
 7. Valg av revisor
 8. Innkomne saker

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Hver medlemsbedrift har én stemme.

 

§ 7
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 ukers varsel når styret eller 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

§ 8
STYRET

Lærlingkompaniet ledes av et styre bestående av 5 medlemmer, det kan i tillegg være inntil 2 varamedlemmer i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret ansetter daglig leder og utarbeider stillingsinstruks.
Styret, ved daglig leder, godkjenner nye medlemmer og underskriver samarbeidsavtaler.

 

§ 9
ØKONOMI

For medlemskap er det en årlig medlems avgift på 700,- for bedrifter som ikke har lærling.

Lærlingkompaniet er mottaker av de årlige, offentlige lærlinge-tilskuddene.

Driftsunderskudd som følge av at tilskuddssatser endres eller opphører, dekkes av medlemsbedriftene etter en fordelingsnøkkel basert på antall lærlingedagsverk i den enkelte bedrift det aktuelle året.

Årsmøtet kan vedta å tilbakeføre driftsoverskudd til medlemsbedriftene etter samme prinsipp som for driftsunderskudd.

Lærlingkompaniets frie egenkapital skal til enhver tid sikre gjennomføring av inngåtte lærekontrakter ved eventuelt bortfall eller reduksjon av offentlige tilskudd.

 

§ 10
MEDLEMSBEDRIFTENE

Medlemsbedriftene skal i samarbeid med Lærlingkompaniet utarbeide en intern plan for opplæringen av den enkelte lærling for å sikre at opplæringen imøtekommer læreplanens krav – ref. Opplæringslovens § 4-4. Planen må være ferdig utarbeidet senest 4 uker etter at lærekontrakten er inngått. Dette er ivaretatt med digital kompetansebok.

Medlemsbedriftene skal også utpeke fagutdannede eller andre faglig dyktige medarbeidere som ansvarlig for opplæringen i egen bedrift.

Medlemsbedriften har det formelle arbeidsgiveransvaret for lærlingen.